Školní poradenské pracoviště

Členové:
Výchovný poradce: Mgr. Lucie Vancová
Školní metodik prevence: Mgr. Jiřina Říhová

Školní metodik prevence
Mgr. Jiřina Říhová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy 
Místo: sborovna – učebna PČ 
Telefon: 378 027 022
E-mail: rihovaji@zsbozkov.plzen-edu.cz

Úkoly školního metodika prevence
• vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
• spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli
• dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Plzeň a PČR
• v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy
• reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Výchovný poradce
Mgr. Lucie Vancová

pro žáky školy jsou možné kdykoli po domluvě v určené místnosti ( za místností pro PČ) pro zákonné zástupce čtvrtek 13.00-15.00 hod. Jiný termín po předchozí domluvě.
Telefon: 378 027 022
E-mail: vancovalu@zsbozkov.plzen-edu.cz

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:
• koordinuje a řídí činnost Školního poradenského pracoviště
• pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
• spolupracuje se všemi pracovníky Školního poradenského pracoviště ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
• zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
• pomáhá nastavit pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními vhodná podpůrná opatření i v době dálkového vzdělávání
• věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
• podporuje učitele v práci s žáky s odlišným mateřským jazykem
• spolupracuje s učiteli na efektivní komunikaci s rodiči žáků cizinců

jako koordinátor inkluze zajišťuje:
• vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání
• se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty
• spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.)
• provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního vzdělávání na škole
• provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn
• koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání

Naše škola spolupracuje se školským zařízením:

Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78, tel. 377 468 111, poradnaplzen@prepor-plzen.cz

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2020/2021 (doc)
Plán metodického sdružení pro školní rok 2020/2021 (rtf)