Školní poradenské pracoviště

Členové:

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Vancová

Školní metodik prevence: Mgr. Jiřina Říhová

Ředitelka školy – poradní člen : Mgr. Hana Stýblová

Školní metodik prevence:

Mgr. Jiřina Říhová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
Místo: sborovna – učebna PČ
Telefon: 378 027 022
E-mail: rihovaji@zsbozkov.plzen-edu.cz

Úkoly školního metodika prevence

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Plzeň a PČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Metodik se věnuje prevenci v oblastech:

 • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
 • záškoláctví
 • školního násilí
 • šikany a kyberšikany
 • všech forem vandalismu
 • školních krádeží
 • páchání trestných činů a přestupků
 • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
 • projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
 • působení sekt
 • prvních projevů syndromu týraného dítěte
 • zvládání nových a obtížných situací
 • sexuálně rizikového chování
 • nevhodných forem trávení volného času
Výchovný poradce

Mgr. Lucie Vancová
 
Konzultační hodiny:  individuálně dle dohody
Místo:ředitelna
Telefon:378 027 020
E-mail:vancovalu@zsbozkov.plzen-edu.cz

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

 • koordinuje a řídí činnost Školního poradenského pracoviště
 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje se všemi pracovníky Školního poradenského pracoviště ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • pomáhá nastavit pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními vhodná podpůrná opatření
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • jako koordinátor inkluze zajišťuje:
 • vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání
 • se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.)
 • provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního vzdělávání na škole
 • provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn
 • koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sleduje nadané žáky a pomáhá jim nastavit podpůrná opatření, resp. PLPP
 • zpracovává plán třídnických hodin ve spolupráci s ostatními členy školního poradenského pracoviště a metodickým sdružením ZŠ

Naše škola spolupracuje se školským zařízením:

Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78, tel. 377 468 111, poradnaplzen@prepor-plzen.cz

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2020/2021 (doc)
Plán metodického sdružení pro školní rok 2020/2021 (rtf)