Historie školy v Božkově

1828 – počátek školy v Božkově

1858 –  postavená stará budova školy za řekou – bývalá pobočka knihovny

1893 –  přestaly božkovskou školu navštěvovat děti z Lobez, škola zůstala jako dvoutřídní

1898 – pro nedostatek prostorů se vyučuje v soukromém domě – Letkovská   č.40

1900 – vyučovalo se i v domě u p. Pavla Vacka
– začíná se jednat o výstavbě nové školy

1901 – postavena provizorní školní budova (poprvé uváděna pod číslem 139)

1905 – rozhodnutí (březen)o zvýšení šk.budovy o jedno patro, rozšíření chodeb a schodiště, zvětšení dvora, zřízení šk.zahrady, vybudování pěti tříd, kabinetu a bytu školníka
– slavnostní otevření školy 8.října

1929 – zakoupen obcí Božkov pozemek pro výstavbu nové školy, děti se ani do nově opravené školy nevejdou

1930 – pro nedostatek financí bylo upuštěno od výstavby nové, moderní školy – rozhodnuto, že bude postavena jen přístavba ke stávající školní budově a zároveň provedena přestavba staré školní budovy
– stavba probíhala bez přerušení vyučování
– pro nedostatek financí nebyla škola postavena podle původních plánů, nebylo postaveno druhé poschodí a rovná střecha přeměněna na sedlovou
Celkový náklad na tuto stavbu byl 444.470 korun 32 haléřů 

1951 – zřízena družina mládeže, dnešní školní družina

1956 – z učebny v přízemí byla zřízena tělocvična, důvodem byl malý počet dětí „jen“ 197 v šesti třídách

1959 – schváleno vybudování ústředního topení a vodovodů do všech tříd

1960/61 – generální oprava střechy
– od tohoto šk.roku je škola jen pětitřídní s jednou třídou od každého ročníku

1966/67 – generální oprava školy
– rozvod vodovodu, vybudování splachovacích záchodů, septiku, zařízení nové školní kuchyně a školní jídelny ( dle schválení z r.1959)

1967/68 – hlavní přestávka prodloužena z 15 minut na 20 minut

1968/69 – přístavba jedné místnosti k bytu školníka

1973/74 – nová elektrická instalace, zářivkové osvětlení

1975/76 – generální oprava školy
– přestavba sklepů, vybudování kotelny, nový byt školníka, zavedení ústředního topení  (schváleno již v r.1959), oprava fasády školy
– vše za plného provozu školy

1980/81 – zrušen 5.ročník, škola má jen – 4. ročník

1987 –    vybudování septiku

1989/90 – výměna krytiny střechy – tašky vyměněny za alukrit
– nové obložení chodeb

1990/91 – nová dlažba ve vestibulu školy

1991/92 –oplocení školního hřiště

1992/93 – výměna oken ve starší části budovy a nové vchodové dveře

1993/94 – vybudování kanceláře pro tajemnici školy a vedoucí školní jídelny
– výměna dlažby v prvním poschodí  – 395.000 Kč

1995/96 –  počátek budování nových výukových místností z půdy a nové sociální zařízení – bez přerušení vyučování

26.11.1996 – slavnostní otevření nových výukových prostor
Celkový náklad na tuto stavbu byl: 1.502.000 Kč

1996/97 – k 1.9.1996 se sloučila základní a mateřská škola – vzniká Základní a mateřská škola Božkov
– zaveden opět 5.ročník
– rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole – 83.500 Kč
– generální oprava střechy – alukrit vyměněn za tašky Bramac – 901.500 Kč
– první etapa rekonstrukce šk.hřiště – financovalo ÚMO 2

1997/98 – rekonstrukce sociálního zařízení v 1.patře základní školy – 110.000 Kč
– dokončena rekonstrukce školního hřiště

1998/99 – rekonstrukce topení a vody
– změna z uhelné na plynovou kotelnu – 1.995.590 Kč
– vybudováno nové sociální zařízení u tělocvičny 
– rekonstrukce sociálního zařízení v první podestě – 80.000 Kč
– ze skladu paliv vzniká nová dílna školníka
– ze staré dílny vybudován kabinet mateřské školy 

1999/2000 – první část rekonstrukce sklepů, z bývalé transformační stanice vzniká nová místnost
– moderní vybavení školní kuchyně    

2000/01 – přemístění vybavení zahrady bývalé mateřské školy ze Sušické ulice na školní hřiště
1.1.2001 – vzniká Základní škola Plzeň – Božkov jako právní subjekt
Leden 2001 – zřízena samostatná  místnost pro sborovnu učitelů ZŠ

červenec,srpen 2001 – připojení školy na nově vybudovaný systém kanalizace
– zrušení septiku na školním dvoře
– zapojení lapolu ve školní jídelně
– přestěhování kabinetu ZŠ
– vybudování počítačové učebny ( zatím bez vybavení technikou)

září 2001 – změna názvu školy: Základní a mateřská škola Plzen-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace

prosinec 2001 – nová příčka v šatně

2002
– výměna dveří v počítačové učebně, kabinetech ZŠ  a MŠ
– vybavení PC učebny 11 počítači a dalším nábytkem
– přestavba školní kuchyně – vznikl nový sklad potravin, sociální zařízení včetně sprchového kouta, úklidové místnosti s pračkou, šatna kuchařek, místnost pro zpracování syrového masa a vytloukání vajec
– přepažením učebny č. 30 vznikla nová kancelář pro vedoucí ŠJ a tajemnici školy
– dokončení připojení školy ke kanalizaci –  svody dešťové vody
– vybavení počítačovou technikou – sborovna
– školní hřiště – nový betonový pinp ngový stůl, nové oplocení u stávajícího plotu p. Raise, jehož
plot ohrožoval děti při pobytu na školním hřišti

2003
 – od 1.4. správou budovy pověřena škola, správcem jmenován Petr Straka
 – vybavení 1. třídy novým nábytkem  a novou podlahovou krytinou
– nové stavitelné lavice a židle pro žáky do dvou tříd
– zasíťování učitelských počítačů
– nové koberce do kanceláře školy a do dvou učeben
 – vybavení žaluziemi – kancelář
– dokončení hygienického vybavení sborovny a MŠ
– nový PC a tiskárna do ředitelny
– nákup nových učebních pomůcek
– instalace sítí proti hmyzu ve ŠK a zakoupení nerezového dvoudřezu a konvektomatu
– výsadba tújí po jedné straně školního hřiště
– oprava části fasády v zadní části budovy 
– nátěr oken ve starší části budovy
– zpracování studie na přístavbu tělocvičny a třídy MŠ

2004
–  v březnu zavedena klimatizace do učebny v půdní vestavbě a do sborovny v ceně 180.000,- Kč
–  nové oplocení školního hřiště za 80.176,80
–  získán grant města Plzně na vybavení školního hřiště ve výši 175.000 Kč. Celková cena za práce a vybavení byla 227.730,25. Rozdíl grantu a celkových nákladů byl hrazen z rozpočtu školy.
–  altán na školní hřiště byl získán sponzorským darem ve výši 15.000 Kč
–  během hlavních prázdnin byla vyměněna stará okna za plastová ( jižní strana školy) v celkové výši 312.583,- Kč
–  v závěru roku byl získán na nové vybavení učeben nábytkem sponzorský dar od Likérky a.s. Božkov ve výši 90.000 Kč a od ÚMO Plzeň 2 – Slovany ve výši 210.000 Kč
– byly nakoupeny nové učební pomůcky – radiomagnetofony, televize a další
–  do školní kuchyně byly zakoupeny nové lednice a další vybavení odpovídající hygienickým normám

2005
–     oprava fasády školy ( jižní a východní strana), celkové náklady byly 615.461,- Kč, 100.000 Kč přispěla Likérka Stock a.s.
–     zakoupena nová pečící pánev do školní jídelny
–     nová telefonní ústředna a kamerový systém cena: 203.209,50 Kč

2006
– zhotovení projektové dokumentace k přístavbě školy
–  zakoupen dataprojektor (cena: 32 725,-) a notebook (cena: 23 832,-)

2007
– v srpnu proběhlo výběrové řízení na přístavbu školy – vybrána firma PP-servis Procházka s.r.o.
– stavba zahájena 3.9.2007
– nové odvětrávání sociálních zařízení

2008
– přístavba školy dokončena a předána dne 15.8.2008
– zkolaudována dne 29.8.2008
– celková cena přístavby: 4 995 183,- Kč
– v nové přístavbě byly vybudovány tyto místnosti:
přízemí: nová učebna MŠ, sborovna MŠ, sklad lehátek, rozšíření sociálního zařízení
I. patro: nová spojovací chodba, učebna ZŠ, počítačová učebna (zatím bez vybavení)
II. patro: herna ŠD, informační centrum, kabinety ZŠ a ŠD, chodba
– vybudování sprchy u tělocvičny firmou Jiří Polák ( 18 297,- Kč)

2009
– postupné vybavování nových i starších učeben novým nábytkem a technikou
– elektrika k nové počítačové učebně  a příprava na zasíťování všech tříd školy

2010
– dokončení zasíťování školy – celkem 41.000,- Kč
– dokončení nových elektrických rozvodů v počítačové učebně – celkem 71 000,- Kč
– I. etapa úpravy školního dvora – 89 000,- Kč
– dataprojektor s tabulí  – 40 000,- Kč

2011
– na grantech města získáno 123 000 Kč – na vybavení školního dvora, na učební pomůcky  pro výuku anglického jazyka, sport, exkurze, volnočasové aktivity a pořádání jarmarků
– vybudované nové doskočiště za 195 480 Kč
– k 1.9. schválení projektu školy v projektu EU peníze školám ve výši 717 055 Kč, s čerpáním do roku 2013, z tohoto projektu nakoupeny interaktivní tabule za 194 000 Kč
– nákup nových lavic do jedné třída za 60 844 Kč, rekonstrukce ředitelny za 53 000 Kč
– opravy na školním hřišti za 29 268 Kč
– oprava sklepa (nové omítky, schody..) za 100 000 Kč

2012
– na grantech města získáno 80 000 Kč – na učební pomůcky pro výuku anglického jazyka,  sport a prevenci sociálně patologických jevů
 – výměna zářivek za tzv. zdravé osvětlení v jedné učebně za 10 800 Kč
 – výměna vstupních dveří do školy za 146 954 Kč
 – nákup nových lavic do jedné třída za 49 861Kč
– oprava střešních oken a zateplení štítu budovy za 21 740 Kč

2013
– na grantech města získáno 89 000 Kč
– nová podlaha do školní kuchyně – 76 025,50 Kč
– běžecká dráha – 349 920,- Kč
– překlad kanalizace a nový lapol – 350 907,- Kč
– výměna oken – 112 237 Kč
– nové linoleum před tělocvičnou – 36 082,- Kč
– oprava dvora – 118 990,10 Kč (celkem od r. 2011)
– nové nouzové osvětlení – 14 701,50 Kč
– obložení v MŠ – 13 979,10 Kč
– čerpání projektu EU peníze školám 257 065,40
 – vizualizér – 20 158,60 Kč

2014
– na grantech města získáno: 95 000,- Kč
– evropské projekty čerpáno: 62 500,- Kč
– projekt MŠMT –logopedická prevence v MŠ: 20 000,- Kč
– přístavba šaten:  2 608 473,70 Kč
   Šatny využívány od 1.11.2014
– oprava fasády a dvora:   48 000,- Kč
– nová myčka do ŠK: 132 495,- Kč
– nové oplocení malého hřiště: 28 000,- Kč
– nové osvětlení v tělocvičně: 18 000,- Kč
– kanalizační kanál: 15 000,- Kč
– instalatérské práce: 30 000,- Kč
– nábytek do MŠ: 10 000,- Kč

2015
– na grantech města získáno: 176 500,- Kč
– evropské projekty čerpáno: 564 669,- Kč
– přístavba včetně nákladního výtahu a sociálního zařízení: 2 061 757,31 Kč (byl zbourán původní balkón a vzniklo nové boční schodiště, nové sociální zařízení pro dívky a chlapce u šaten, nová spisovna školy)
– klimatizace školní kuchyně: 588 180,-
– rekonstrukce bytu na učebnu pracovních činností: 208 537,- Kč
– zapojení školy do projektu Plzeň hlavní město kultury 2015

2016
– na grantech města získáno: 110 500,- Kč
– z evropského projektu ERASMUS+ čerpáno 102 132,-Kč
– budova školy:
     – střešní okna v učebně 598 481,- Kč
     – vybavení učebny PČ – 90 660,- (kuchyňská linka, vestavěná skříň na pomůcky)
        – úprava dvora 72 729,47 Kč
     – malování, větší opravy svítidel apod. 101 204,- Kč

2017
– na grantech města získáno: 109 000,- Kč
– z evropského projektu ERASMUS+ čerpáno 98 465,- Kč
– z evropského projektu Šablony čerpáno 7 120,- Kč
– z programu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol čerpáno    92 536,- Kč
– z nadačního fondu Zelený poklad ZŠ, MŠ čerpáno 100 880,- Kč
– budova školy:
– rekonstrukce sítě v celé budově za 423 220,- Kč financovalo Středisko informačních technologií MMP
– zaplacen projekt na bezbariérové WC za 43 560,- Kč
– výměna oken ve sborovně za                  145 852,- Kč
– oprava soklu u budovy za                         87 700,- Kč
+ drobné opravy (malování, žaluzie, lino…) za 78 619,- Kč

2018
– na grantech města získáno: 63 000,- Kč
– z evropského projektu ERASMUS+ čerpáno 90 199,65 Kč
– z evropského projektu Šablony čerpáno 353 123,70 Kč
– z programu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol čerpáno    175 389,- Kč
– z programu PROSIT v Plzni získán nový nábytek, robotické stavebnice, tablety, dotyková multifunkční obrazovka, stavebnice v celkové částce 533 739,47 Kč
– z programu ITI I Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni jsme získali vybavení učebny pracovních činností – nábytek, myčka nádobí, lednička, fotoaparát, projekční plátno, prezentér, vizualizér v částce      145 236,29 Kč;
– rekonstrukce WC hoši, vybudování bezbariérového WC ve výši 838 907,33 Kč;
– schodolez 157 300,- Kč
–    na školní dvůr zakoupena akátová lavice a domeček pro panenky v celkové ceně 9 590,- Kč
–    ve školní jídelně, která je umístěna přímo nad tělocvičnou, byla rekonstruována podlaha ve výši 380 977,- Kč
–    v celém objektu byla provedena výměna starých, ještě nevyměněných oken, za nová ve výši 350 281,- Kč
–    v  mateřské škole proběhla oprava zdí v šatně ve výši 43 750,- Kč
–     v 1. poschodí budovy byl zpracován návrh nové úpravy chodby a částečně realizován ve výši 19 436,- Kč

2019
– na grantech města získáno: 54 000,- Kč
– z evropského projektu ERASMUS+ čerpáno 37 739,- Kč
– z evropského projektu Šablony II. čerpáno 204 536,- Kč
– z programu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol čerpáno    184 491,- Kč
–  na školní hřiště zakoupena nová hrací sestava v celkové ceně 373 654,- Kč
– ve školní jídelně byla zvýšená kapacita jističe el.energie  ve výši 11 950,- Kč
– v mateřské škole proběhla výměna linolea, výměna osvětlení a drobné opravy zdí ve výši 164 093,- Kč
– do mateřské školy bylo zakoupeno nové vybavení šatny a skříně na lehátka ve výši 44 410,- Kč
–     chodby v 1. poschodí budovy – vybavení ve výši  20 568,- Kč
–     do žákovské knihovny byly zakoupeny nové knihy ve výši 23 018,- Kč
–     pro přehledné nakládání s finančními prostředky rodičů jsme zakoupili licenci Školního programu – pokladna a elektronická nástěnka ve výši 44 600,- Kč