O nás

Nebojíme se srovnávání s ostatními školami.

ZŠ Plzeň Božkov slučuje mateřskou školu, ZŠ s 1.- 5. ročníkem, školní družinu a školní jídelnu.

Základní škola

ZŠ získala novou přístavbou novou kmenovou učebnu, kabinet, počítačovou učebnu, byla rozšířena sborovna učitelů a v nových prostorách vzniklo informační centrum, které mohou žáci využívat nejen k výuce a volnočasovým aktivitám, ale i o přestávkách a k přípravě na vyučování. ZŠ pracuje podle ŠVP Škola pro všechny 6. Ve všech ročnících se vyučuje anglický jazyk.

Základní škola a podmínky ke vzdělávání

Škola splňuje materiální, prostorové a hygienické podmínky, které ukládají právní předpisy. Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu a dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu. Škola uplatňuje nové metody práce, kterými se děti snažíme vychovat ve zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Dokáží spolupracovat, hledat a objevovat… Pro samostatnou práci a přípravu na vyučování mají možnost v určených dnech samostatně (pod dohledem učitele) pracovat s internetem.Ve většině tříd mají žáci k dispozici počítač přímo ve třídě. Pracujeme podle programu podpory zdravého životního stylu, snažíme se vést děti k pohybu a sportu. Máme vlastní tělocvičnu a nově vybavené školní hřiště.

Základní škola a evaluace žáků

Škola využívá k vlastní evaluaci standardizované testy Kalibro a Scio, účastní se mezinárodní matematické soutěže Klokánek. Evaluace ve škole probíhá podle vlastního evaluačního plánu a žáci jsou vedeni k vlastnímu hodnocení své práce. O velmi dobré úrovni vyučování svědčí i vysoké procento žáků přijatých na víceletá gymnázia. Již několik let je úspěšnost přijatých žáků stoprocentní.

Základní škola a programy doplňující vzdělávání 

Pro žáky třetích a čtvrtých tříd pořádáme kurzy plavání. Učíme děti správnému pohybu v dopravě na dopravním hřišti při 33. ZŠ. Vyučování doplňují exkurze, výlety, návštěvy divadel (i v Praze) a kin.Škola je zapojena do programu Ve škole zdravě.

Základní škola a nabízený nadstandard 

Organizujeme Dětské olympijské hry. Jezdíme s dětmi do škol v přírodě. Každoročně dětem pořádáme soutěže: recitační, výtvarnou, sportovní, čtenářskou, matematické olympiády. Děti si na každý rok vytvářejí vlastní kalendář. Vydáváme brožury o historii Božkova. Po vyučování nabízíme žákům velký výběr nepovinných předmětů a kroužků.

Základní škola a její výhody 

Mezi výhody naší školy patří hlavně její rodinné prostřední. Díky nižšímu počtu žáků ve třídě, většinou kolem dvaceti, se osobně znají všichni žáci, učitelky, vychovatelky i kuchařky. Je umožněno přistupovat individuálně ke každému žáku, brát ohledy na jeho potřeby, dovednosti a možnosti.

Školní družina 

ŠD má od 1.9.2008 poprvé své vlastní prostory k činnosti.  Kmenovou učebnu má v přízemí budovy, toto umístění umožňuje každodenní styk vychovatelek ŠD se zákonnými zástupci dětí. Dále ŠD získala v nové přístavbě velkou, prostornou hernu v podkroví. Tuto hernu mohou využívat i žáci školy o přestávkách a je využívána k výuce výtvarné výchovy a pracovních činností. ŠD ve svém vzdělávacím programu nabízí řadu aktivit, soutěží a vycházek, mezi pravidelné akce patří úterní čtenářský klub, středeční tvořivý klub a páteční fotbalový kroužek. Vychovatelky ŠD úzce spolupracují s učitelkami ZŠ.