Úvodem

Základní škola a mateřská škola Plzeň – Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace, IČ 70879214 dále jen škola

jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
 datové schránky, ID DS 47emgj3,
 emailem na adrese styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
 poštou na adresu ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov, Vřesinská 17,326 00 Plzeň

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí,
nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:
 Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
 Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
 Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
 Žádosti o přestup (školský zákon)
 Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání apod. – školský zákon)
 Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
 Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
 Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
 Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
 Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
 Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
 Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)
 Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
 pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
 Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
 Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti – např. zákon o účetnictví…)
 Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. školské poradenské pracoviště), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním
zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD). Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Plzni 25.5.2018 Mgr. Bc. Hana Stýblová, ředitelka školy